สำนักงานเลขานุการฯร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU – KM Day ครั้งที่ 2

สำนักงานเลขานุการฯร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU – KM Day ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2558

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นแกนหลักในการประสานภารกิจและขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยส่วนหนึ่งของการสัมมนากำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “New Gen & New Team”   ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีทีมงานบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นทีมวิทยากร และสัมมนานอกสถานที่ […]

ประชุมเตรียมพร้อมสำหรับระบบ e-Saraban

คณะฯ โดยฝ่ายไอทีจัดประชุมเตรียมความพร้อมกับระบบ E-Sarabun รูปแบบใหม่ กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยลดกระดาษ ออกเลขหนังสือ สืบค้น ติดตามหนังสือได้สะดวก และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2561 คณะจะทำการติดตั้งระบบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมการอบรมและทดลองใช้งาน ก่อนจะเริ่มใช้งานจริงในช่วงต้นปี 2562 นี้..

สำนักงานฯ จัดอบรม เรื่อง “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”  (Disruptive Technology) ให้แก่บุคลากร สล. โดยมี รศ.ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีในภาคเช้า  เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี  และ ผศ. ดร. จเร เลิศสุดวิชัย (วศ. คต.) เป็นวิทยากรในภาคปฏิบัติพร้อมเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี  โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มจัดทำและนำเสนอโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี/โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอโครงการต่างๆ อาทิ กลุ่มที่ 1 นำเสนอโครงการข้อมูลทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล การให้ทุนที่ไม่ซ้ำซ้อน  […]

บุคลากร สล. สัมมนา/ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มช.

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมสัมมนา/ทัศนศึกษาและดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ แผนการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ S-IDP (ปี56-59) และปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาตามกลยุทธ์ IWISH และค่านิยม CIQT… การบริหาร TALENT และการบริหารสืบทอดตำแหน่ง…โครงการยกย่องบุคลากร เช่น โครงการ หนึ่งในร้อย ฯลฯ ศึกษาระบบสารสนเทศ HR การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ Workfoce […]