สำนักงานฯ จัดอบรม เรื่อง “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

sl-semina62

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”  (Disruptive Technology) ให้แก่บุคลากร สล. โดยมี รศ.ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีในภาคเช้า  เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี  และ ผศ. ดร. จเร เลิศสุดวิชัย (วศ. คต.) เป็นวิทยากรในภาคปฏิบัติพร้อมเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี  โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มจัดทำและนำเสนอโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี/โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอโครงการต่างๆ อาทิ กลุ่มที่ 1 นำเสนอโครงการข้อมูลทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล การให้ทุนที่ไม่ซ้ำซ้อน  การติดตามใบเสร็จฯลฯ
การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคมค 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 65 คน

Facebook
Email
Print