หน่วยทะเบียนและประเมินผล

สุชาดา ภู่ระหง.ษ์
สุชาดา ภู่ระหง.ษ์
fengsdpr@ku.ac.th
Tel.1120
วรัชดา ป๊อกเทิง
วรัชดา ป๊อกเทิง
waratchada.p@ku.th
Tel.1119
เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์
เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์
fengpcrt@ku.ac.th
Tel.1164
เบญจา ภู่ภูสิทธิ
เบญจา ภู่ภูสิทธิ
fengbjp@ku.ac.th
Tel.1147