หน่วยทะเบียนและประเมินผล

จิตฤทัย เมาไธสง
จิตฤทัย เมาไธสง หัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th Tel.1162
จุฑาวดี จันทรพักตร์
จุฑาวดี จันทรพักตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjdc@ku.ac.th Tel.1163
สุชาดา ภู่ระหง.ษ์
สุชาดา ภู่ระหง.ษ์
fengsdpr@ku.ac.th
Tel.1120
วรัชดา ป๊อกเทิง
วรัชดา ป๊อกเทิง
waratchada.p@ku.th
Tel.1119
เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์
เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์
fengpcrt@ku.ac.th
Tel.1164
เบญจา ภู่ภูสิทธิ
เบญจา ภู่ภูสิทธิ
fengbjp@ku.ac.th
Tel.1147