ประชุม-อบรม-สัมมนา

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นแกนหลักในการประสานภารกิจและขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยส่วนหนึ่งของการสัมมนากำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “New Gen & New Team”   ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีทีมงานบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นทีมวิทยากร และสัมมนานอกสถานที่

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเตรียมพร้อมสำหรับระบบ e-Saraban

คณะฯ โดยฝ่ายไอทีจัดประชุมเตรียมความพร้อมกับระบบ E-Sarabun รูปแบบใหม่ กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยลดกระดาษ ออกเลขหนังสือ สืบค้น ติดตามหนังสือได้สะดวก และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2561 คณะจะทำการติดตั้งระบบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมการอบรมและทดลองใช้งาน ก่อนจะเริ่มใช้งานจริงในช่วงต้นปี 2562 นี้..

ประชุม-อบรม-สัมมนา

สำนักงานฯ จัดอบรม เรื่อง “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”  (Disruptive Technology) ให้แก่บุคลากร สล. โดยมี รศ.ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีในภาคเช้า  เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี  และ ผศ. ดร. จเร เลิศสุดวิชัย (วศ. คต.) เป็นวิทยากรในภาคปฏิบัติพร้อมเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี  โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มจัดทำและนำเสนอโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี/โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอโครงการต่างๆ อาทิ กลุ่มที่ 1 นำเสนอโครงการข้อมูลทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล การให้ทุนที่ไม่ซ้ำซ้อน 

ประชุม-อบรม-สัมมนา

บุคลากร สล. สัมมนา/ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มช.

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมสัมมนา/ทัศนศึกษาและดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ แผนการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ S-IDP (ปี56-59) และปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาตามกลยุทธ์ IWISH และค่านิยม CIQT… การบริหาร TALENT และการบริหารสืบทอดตำแหน่ง…โครงการยกย่องบุคลากร เช่น โครงการ หนึ่งในร้อย ฯลฯ ศึกษาระบบสารสนเทศ HR การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ Workfoce

ข่าวสารและกิจกรรม

การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 บุคลากรคณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร ฟังบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ”  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของ “การสื่อสารองค์กร” “การสื่อสารภายในภายนอก” และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และก่อนเข้าเนื้อหา อาจารย์ถามว่า หน่วยงานของท่านมีอาการดังนี้หรือไม่ – บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน?– บุคลากรไม่ทราบบทบาทหน้าที่?– บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานและไม่มีเป้าหมายการทำงาน?– บุคลากรขาดความสามัคคี?– หน่วยงานย่อยภายในองค์กร ไม่มีการประสานงาน (Dead