หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ หัวหน้างานบริหาร และทรัพยากรบุคคล
fengrwka@ku.ac.th Tel.1107
ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
fengpdk@ku.ac.th
Tel.1165
พิชญ์จุฑา จ๋วงพานิช
พิชญ์จุฑา จ๋วงพานิช
fengptju@ku.ac.th
Tel.2028
ศศิประภา กีรติไพบูลย์
ศศิประภา กีรติไพบูลย์
sasiprapha.ki@ku.th
Tel.2044
เพ็ญโฉม อินทวัตร
เพ็ญโฉม อินทวัตร
fengpcws@ku.ac.th
Tel.1116
อรสา โตพิมพ์
อรสา โตพิมพ์
fengoat@ku.ac.th
Tel. 1155
วิชิต บัวศรี
วิชิต บัวศรี
fengvcb@ku.ac.th
Tel.1198