หน่วยการเงิน

ปานทิพย์ ช่างทอง
ปานทิพย์ ช่างทอง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108
กมลรัตน์ กองหนู
กมลรัตน์ กองหนู
fengkmr@ku.ac.th
Tel.1141
จันทรา สายแก้ว
จันทรา สายแก้ว
psdctc@ku.ac.th
Tel.1109
นิตยา จูคลองตัน
นิตยา จูคลองตัน
fengnyc@ku.ac.th
Tel.1184
รัตนาพร ไขลี
รัตนาพร ไขลี
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1134
จิตติมา เจริญสุข
จิตติมา เจริญสุข
jittima.j@ku.th
Tel.1110