งานแผนและประกันคุณภาพ

พัทธนันท์ แนขุนทด
พัทธนันท์ แนขุนทด หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
fengpnn@ku.ac.th
Tel.1115

หน่วยนโยบายและแผน

ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ
ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ
fengsmch@ku.ac.th
Tel. 1150

หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

รัชภร พานิชเฮง
รัชภร พานิชเฮง
ratchaporn.p@ku.th
Tel. 2009
ศุภาพิชญ์ ใจเหล็ก
ศุภาพิชญ์ ใจเหล็ก
supapich.ja@ku.th
Tel.2010