บุคลากร สล. สัมมนา/ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มช.

seminar62

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมสัมมนา/ทัศนศึกษาและดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ แผนการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ S-IDP (ปี56-59) และปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาตามกลยุทธ์ IWISH และค่านิยม CIQT… การบริหาร TALENT และการบริหารสืบทอดตำแหน่ง…โครงการยกย่องบุคลากร เช่น โครงการ หนึ่งในร้อย ฯลฯ ศึกษาระบบสารสนเทศ HR การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ Workfoce Engagement ฯลฯ โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล และ ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา ผู้ชวยคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป นอกจากนี้ บุคลากร ยังได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมฯ กำหนดประชุมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากสัมมนาและศึกษาดูงาน และนำความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป

Facebook
Email
Print