งานบริการการศึกษา

จิตฤทัย เมาไธสง
จิตฤทัย เมาไธสง หัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th
Tel.1162
เพ็ญสุดา โหมลา
เพ็ญสุดา โหมลา ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
phensuda.h@ku.th
Tel.1137
จุฑาวดี จันทรพักตร์
จุฑาวดี จันทรพักตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjdc@ku.ac.th
Tel.1163
นบชุลี พิพัธนัมพร
นบชุลี พิพัธนัมพร ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
nobchulee.p@ku.th
Tel.1167

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ละมัย อินทวัตร
ละมัย อินทวัตร
lamai.i@ku.th
Tel.1128
ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
fengtht@ku.ac.th
Tel.1157
พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์
พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์
pimonwan.k@ku.th
Tel.1127
ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
thaweerat.y@ku.th
Tel.1166
นลัทพร วิรัตน์กุล
นลัทพร วิรัตน์กุล
nalattaporn.w@ku.th
Tel.2045

หน่วยทะเบียนและประเมินผล

สุชาดา ภู่ระหง.ษ์
สุชาดา ภู่ระหง.ษ์
fengsdpr@ku.ac.th
Tel.1120
วรัชดา ป๊อกเทิง
วรัชดา ป๊อกเทิง
waratchada.p@ku.th
Tel.1119
เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์
เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์
fengpcrt@ku.ac.th
Tel.1164
เบญจา ภู่ภูสิทธิ
เบญจา ภู่ภูสิทธิ
fengbjp@ku.ac.th
Tel.1147

หน่วยกิจการนิสิต

โบรณี จุลประภาศรยุทธ
โบรณี จุลประภาศรยุทธ
boranee.j@ku.th
Tel.1169
แพรพลอย โชติกมาศ
แพรพลอย โชติกมาศ
praeploy.cho@ku.th
Tel.1121

หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา
ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา
paniorn.t@ku.th
Tel.5555
ธีรพงษ์ ลิ้มรักษา
ธีรพงษ์ ลิ้มรักษา
feng@ku.ac.th
Tel.0000
สุทินา ยุทธวรานนท์
สุทินา ยุทธวรานนท์
suthina.y@ku.th
Tel.5555
พงศ์พล  พุกบัว
พงศ์พล พุกบัว
pongpon.puc@ku.th
Tel.5555