หน่วยทรัพยากรมนุษย์

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ หัวหน้างานบริหาร และทรัพยากรบุคคล
fengrwka@ku.ac.th Tel.1107
จีรนันท์ เพ็ญจันทร์
จีรนันท์ เพ็ญจันทร์
jeeranan.n@ku.th
Tel.1154
ดาริน ชำนาญกิจ
ดาริน ชำนาญกิจ
darin.c@ku.th
Tel.1189
นวพร สบาย
นวพร สบาย
fengnosa@ku.ac.th
Tel. 1190
นายรัชตะ อธิคมเสรณี
นายรัชตะ อธิคมเสรณี
ratchata.at@ku.th
โทร 1106