หน่วยนโยบายและแผน

พัทธนันท์ แนขุนทด
พัทธนันท์ แนขุนทด หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
fengpnn@ku.ac.th Tel.1115
ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ
ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ
fengsmch@ku.ac.th
Tel. 1150