หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ หัวหน้างานบริหาร และทรัพยากรบุคคล
fengrwka@ku.ac.th Tel.1107
นรณฤต จันทวรรณ
นรณฤต จันทวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
naronrit.c@ku.th
Tel. 1113
ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์
ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์
tawan.s@ku.th
Tel. 1148
จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์
จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์
chanpen.u@ku.th
Tel. 1186
ทศพร สมบัตินา
ทศพร สมบัตินา
todsaporn.so@ku.th
Tel. 2000