หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

จิตฤทัย เมาไธสง
จิตฤทัย เมาไธสง หัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th Tel.1162
ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา
ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา
paniorn.t@ku.th
Tel.5555
ธีรพงษ์ ลิ้มรักษา
ธีรพงษ์ ลิ้มรักษา
feng@ku.ac.th
Tel.0000
สุทินา ยุทธวรานนท์
สุทินา ยุทธวรานนท์
suthina.y@ku.th
Tel.5555
พงศ์พล  พุกบัว
พงศ์พล พุกบัว
pongpon.puc@ku.th
Tel.5555