หน่วยพัสดุ

ปานทิพย์ ช่างทอง
ปานทิพย์ ช่างทอง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108
วรรณิภา เครือแก้ว
วรรณิภา เครือแก้ว
wannipa.k@ku.th
Tel. 1131
นิตยา ปั้นพันธุ์
นิตยา ปั้นพันธุ์
fengnyp@ku.ac.th
Tel.1180
ชัยชนะ คำสักดี
ชัยชนะ คำสักดี
chaichana.kh@ku.th
Tel.1161