หน่วยงานทั้งหมด

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

งานคลังและพัสดุ

งานบริการการศึกษา

งานแผนและประกันคุณภาพ

งานบริการวิชาการและวิจัย

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Meet the Team

สุกิจจา พงษ์สุวรรณ
สุกิจจา พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
sukijja.p@ku.th
Tel. 1104
รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ หัวหน้างานบริหาร และทรัพยากรบุคคล
fengrwka@ku.ac.th
Tel.1107
ปานทิพย์ ช่างทอง
ปานทิพย์ ช่างทอง หัวหน้างานคลัง และพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108
ดารณี ยงยืน
ดารณี ยงยืน หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
fengdns@ku.ac.th
Tel. 1126
อภิชัย มากมี
อภิชัย มากมี หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fengacm@ku.ac.th
Tel.2019
จิตฤทัย เมาไธสง
จิตฤทัย เมาไธสง หัวหน้างาน บริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th
Tel.1162
พัทธนันท์ แนขุนทด
พัทธนันท์ แนขุนทด หัวหน้างานแผน และประกันคุณภาพ
fengpnn@ku.ac.th
Tel.1115