สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566

2H5A9854

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นแกนหลักในการประสานภารกิจและขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยส่วนหนึ่งของการสัมมนากำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “New Gen & New Team”   ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีทีมงานบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นทีมวิทยากร และสัมมนานอกสถานที่ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Email
Print