งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ หัวหน้างานบริหาร และทรัพยากรบุคคล
fengrwka@ku.ac.th
Tel.1107
นรณฤต จันทวรรณ
นรณฤต จันทวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
naronrit.c@ku.th
Tel. 1113

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
fengpdk@ku.ac.th
Tel.1165
พิชญ์จุฑา จ๋วงพานิช
พิชญ์จุฑา จ๋วงพานิช
fengptju@ku.ac.th
Tel.2028
ศศิประภา กีรติไพบูลย์
ศศิประภา กีรติไพบูลย์
sasiprapha.ki@ku.th
Tel.2044
เพ็ญโฉม อินทวัตร
เพ็ญโฉม อินทวัตร
fengpcws@ku.ac.th
Tel.1116
อัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ
อัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ
atchara.r@ku.th
Tel.1187
อรสา โตพิมพ์
อรสา โตพิมพ์
fengoat@ku.ac.th
Tel. 1155
วิชิต บัวศรี
วิชิต บัวศรี
fengvcb@ku.ac.th
Tel.1198

หน่วยทรัพยากรมนุษย์

จีรนันท์ เพ็ญจันทร์
จีรนันท์ เพ็ญจันทร์
jeeranan.n@ku.th
Tel.1154
ดาริน ชำนาญกิจ
ดาริน ชำนาญกิจ
darin.c@ku.th
Tel.1189
นวพร สบาย
นวพร สบาย
fengnosa@ku.ac.th
Tel. 1190
นายรัชตะ อธิคมเสรณี
นายรัชตะ อธิคมเสรณี
ratchata.at@ku.th
โทร 1106

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์
ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์
tawan.s@ku.th
Tel. 1148
จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์
จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์
chanpen.u@ku.th
Tel. 1186
ทศพร สมบัตินา
ทศพร สมบัตินา
todsaporn.so@ku.th
Tel. 2000