ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ ดูงานระบบการลาออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงานเลขานุการ นำโดย อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรหน่วยทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงานระบบการลาออนไลน์ของคณะสังคมศาสตร์ มก. โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามวลัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพทาย อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นแกนหลักในการประสานภารกิจและขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยส่วนหนึ่งของการสัมมนากำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “New Gen & New Team”   ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีทีมงานบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นทีมวิทยากร และสัมมนานอกสถานที่

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเตรียมพร้อมสำหรับระบบ e-Saraban

คณะฯ โดยฝ่ายไอทีจัดประชุมเตรียมความพร้อมกับระบบ E-Sarabun รูปแบบใหม่ กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยลดกระดาษ ออกเลขหนังสือ สืบค้น ติดตามหนังสือได้สะดวก และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2561 คณะจะทำการติดตั้งระบบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมการอบรมและทดลองใช้งาน ก่อนจะเริ่มใช้งานจริงในช่วงต้นปี 2562 นี้..

ข่าวสารและกิจกรรม

Monday Health Alert Return

ทุกวันจันทร์ บ่ายโมงกว่าๆ พวกเราชาวสำนักงานเลขานุการ มาเต้นออกกำลังกาย ยีดเส้นยืดสายกันครับ โครงการนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 และหยุดโครงการตามสถานการณ์ และเริ่มอีกครั้งในปี 2563 มาออกกำลังกายกันนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดี 

ข่าวสารและกิจกรรม

การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 บุคลากรคณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร ฟังบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ”  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของ “การสื่อสารองค์กร” “การสื่อสารภายในภายนอก” และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และก่อนเข้าเนื้อหา อาจารย์ถามว่า หน่วยงานของท่านมีอาการดังนี้หรือไม่ – บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน?– บุคลากรไม่ทราบบทบาทหน้าที่?– บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานและไม่มีเป้าหมายการทำงาน?– บุคลากรขาดความสามัคคี?– หน่วยงานย่อยภายในองค์กร ไม่มีการประสานงาน (Dead