ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรสายสนุบสนุน จำนวน 3 คน จากมหาวิทยาลัย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย และทีมงานจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสนับสนุนการทำงานสำนักงาน โดยการต้อนรับดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่ คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ดร.ศุภมาศ คำโตนด รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.พงศ์ภัค บานชื่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเลขานุการ ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 2/2567

สำนักงานเลขานุการ ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 0203 และ ห้องประชุม 0219 ชั้น 2 อาคารชูชาติกำภู มีบุคลากรเข้าประชุมทั้งหมด 74 คน แบ่งเป็น บุคลากร สล. 72 คน และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 2 คน โดยมีนางสุกิจจา

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ ดูงานระบบการลาออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงานเลขานุการ นำโดย อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรหน่วยทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงานระบบการลาออนไลน์ของคณะสังคมศาสตร์ มก. โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามวลัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพทาย อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นแกนหลักในการประสานภารกิจและขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยส่วนหนึ่งของการสัมมนากำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “New Gen & New Team”   ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีทีมงานบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นทีมวิทยากร และสัมมนานอกสถานที่

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเตรียมพร้อมสำหรับระบบ e-Saraban

คณะฯ โดยฝ่ายไอทีจัดประชุมเตรียมความพร้อมกับระบบ E-Sarabun รูปแบบใหม่ กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยลดกระดาษ ออกเลขหนังสือ สืบค้น ติดตามหนังสือได้สะดวก และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2561 คณะจะทำการติดตั้งระบบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมการอบรมและทดลองใช้งาน ก่อนจะเริ่มใช้งานจริงในช่วงต้นปี 2562 นี้..

ข่าวสารและกิจกรรม

Monday Health Alert Return

ทุกวันจันทร์ บ่ายโมงกว่าๆ พวกเราชาวสำนักงานเลขานุการ มาเต้นออกกำลังกาย ยีดเส้นยืดสายกันครับ โครงการนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 และหยุดโครงการตามสถานการณ์ และเริ่มอีกครั้งในปี 2563 มาออกกำลังกายกันนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดี