งานบริการวิชาการและวิจัย

ดารณี ยงยืน
ดารณี ยงยืน หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
fengdns@ku.ac.th
Tel. 1126

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สหพร แบบประดับ
สหพร แบบประดับ
fengbnb@ku.ac.th
Tel. 1152
สุทัตตา พาหุมันโต
สุทัตตา พาหุมันโต
sutatta.pa@ku.th
Tel. 1105

หน่วยบริการวิชาการ

พัชรียา บุบผาชาติ
พัชรียา บุบผาชาติ
fengpeb@ku.ac.th
Tel.2011