หน่วยบริการวิชาการ

ดารณี ยงยืน
ดารณี ยงยืน หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
fengdns@ku.ac.th Tel. 1126
พัชรียา บุบผาชาติ
พัชรียา บุบผาชาติ
fengpeb@ku.ac.th
Tel.2011