งานคลังและพัสดุ

สรัญญา โชติพัฒน์
สรัญญา โชติพัฒน์ ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
sara-9101@windowlive.com
Tel. 1144
ภิรมย์ ปาลกะวงศ์
ภิรมย์ ปาลกะวงศ์ ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
psdprpw@ku.ac.th
Tel. 1178
ปานทิพย์ ช่างทอง
ปานทิพย์ ช่างทอง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108

หน่วยการเงิน

กมลรัตน์ กองหนู
กมลรัตน์ กองหนู
fengkmr@ku.ac.th
Tel.1141
จันทรา สายแก้ว
จันทรา สายแก้ว
psdctc@ku.ac.th
Tel.1109
นิตยา จูคลองตัน
นิตยา จูคลองตัน
fengnyc@ku.ac.th
Tel.1184
รัตนาพร ไขลี
รัตนาพร ไขลี
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1134
จิตติมา เจริญสุข
จิตติมา เจริญสุข
ku.th

หน่วยบัญชี

ปุญญาลักษณ์ อำพร
ปุญญาลักษณ์ อำพร
fengpla@ku.ac.th
Tel.1185
วัลลิยา นคร
วัลลิยา นคร
walliya.n@ku.th
Tel.1112
ปุญชรัสมิ์ เกษมสุข
ปุญชรัสมิ์ เกษมสุข
fengprk@ku.ac.th
Tel.1149
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญมณี เกษมสุข
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญมณี เกษมสุข
anyamanee.kas@ku.th
Tel.1149

หน่วยพัสดุ

วรรณิภา เครือแก้ว
วรรณิภา เครือแก้ว
wannipa.k@ku.th
Tel. 1131
นิตยา ปั้นพันธุ์
นิตยา ปั้นพันธุ์
fengnyp@ku.ac.th
Tel.1180
ชัยชนะ คำสักดี
ชัยชนะ คำสักดี
chaichana.kh@ku.th
Tel.1161