หน่วยบัญชี

ปานทิพย์ ช่างทอง
ปานทิพย์ ช่างทอง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108
วัลลิยา นคร
วัลลิยา นคร
walliya.n@ku.th
Tel.1112
ปุญญาลักษณ์ อำพร
ปุญญาลักษณ์ อำพร
fengpla@ku.ac.th
Tel.1185
ปุญชรัสมิ์ เกษมสุข
ปุญชรัสมิ์ เกษมสุข
fengprk@ku.ac.th
Tel.1149
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญมณี เกษมสุข
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญมณี เกษมสุข
anyamanee.kas@ku.th
Tel.1149