หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

จิตฤทัย เมาไธสง
จิตฤทัย เมาไธสง หัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th Tel.1162
เพ็ญสุดา โหมลา
เพ็ญสุดา โหมลา ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
phensuda.h@ku.th Tel.1137
ละมัย อินทวัตร
ละมัย อินทวัตร
lamai.i@ku.th
Tel.1128
พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์
พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์
pimonwan.k@ku.th
Tel.1127
นลัทพร วิรัตน์กุล
นลัทพร วิรัตน์กุล
nalattaporn.w@ku.th
Tel.2045
ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
thaweerat.y@ku.th
Tel.1166
ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
fengtht@ku.ac.th
Tel.1157