หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ละมัย อินทวัตร
ละมัย อินทวัตร
lamai.i@ku.th
Tel.1128
พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์
พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์
pimonwan.k@ku.th
Tel.1127
นลัทพร วิรัตน์กุล
นลัทพร วิรัตน์กุล
nalattaporn.w@ku.th
Tel.2045
ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
thaweerat.y@ku.th
Tel.1166
ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
fengtht@ku.ac.th
Tel.1157