หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ดารณี ยงยืน
ดารณี ยงยืน หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
fengdns@ku.ac.th Tel. 1126
สหพร แบบประดับ
สหพร แบบประดับ
fengbnb@ku.ac.th
Tel. 1152
สุทัตตา พาหุมันโต
สุทัตตา พาหุมันโต
sutatta.pa@ku.th
Tel. 1105