หน่วยกิจการนิสิต

จิตฤทัย เมาไธสง
จิตฤทัย เมาไธสง หัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th Tel.1162
นบชุลี พิพัธนัมพร
นบชุลี พิพัธนัมพร ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
nobchulee.p@ku.th Tel.1167
โบรณี จุลประภาศรยุทธ
โบรณี จุลประภาศรยุทธ
boranee.j@ku.th
Tel.1121
แพรพลอย โชติกมาศ
แพรพลอย โชติกมาศ
praeploy.cho@ku.th
Tel.1169