แลกเปลี่ยนความรู้ “การแก้ไขเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ”

1M0A96

ด้วยสำนักงานเลขานุการได้จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการขึ้นใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ ระเบียบและแบบฟอร์ม รวมทั้งลิงค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ จึงได้จัดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ สล.  ให้เป็นปัจจุบันให้แก่บุคลากร ผู้แทนหน่วยงานของ สล.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0401 อาคารชูชาติ กำภู

Facebook
Email
Print