แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง 11+1 ฐานความรู้สำหรับบุคลากรใหม่

km-11

สำนักงานเลขานุการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของกองแผนงาน มก. เกี่ยวกับผลงานกิจกรรม “11+1 ฐานความรู้สำหรับบุคลากรใหม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรใหม่ได้รู้จักบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้สานสัมพันธ์กับบุคลากรภายในองค์กร ไปพร้อมกับเรียนรู้งานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้อง Creativity 0404  อาคารชูชาติฯ  โดยมีคุณกิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์ และคุณคม ธรรมรัตน์ จากกองแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินการกิจกรรม “11+1 ฐานความรู้สำหรับบุคลากรใหม่”  โดยมี หน.สำนักงานเลขานุการ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย พี่เลี้ยง และบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม “15+1 ฐานความรู้บุคลากรใหม่ ” ของสำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน

Facebook
Email
Print