การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 บุคลากรคณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร ฟังบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ”  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของ “การสื่อสารองค์กร” “การสื่อสารภายในภายนอก” และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และก่อนเข้าเนื้อหา อาจารย์ถามว่า หน่วยงานของท่านมีอาการดังนี้หรือไม่ – บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน?– บุคลากรไม่ทราบบทบาทหน้าที่?– บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานและไม่มีเป้าหมายการทำงาน?– บุคลากรขาดความสามัคคี?– หน่วยงานย่อยภายในองค์กร ไม่มีการประสานงาน (Dead […]

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ (KM) จากการศึกษาดูงาน มอ.

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 สล.จัดประชุมถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม โดยมีบุคลากร สล.เข้าประชุมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 68 คน (รวมบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ อีก 2 คน) โดยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. และระบบสนับสนุนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ซึ่งข้อเสนอแนะในการนำระบบต่างๆ มาใช้ ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาและหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป […]

แลกเปลี่ยนความรู้ “การแก้ไขเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ”

ด้วยสำนักงานเลขานุการได้จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการขึ้นใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ ระเบียบและแบบฟอร์ม รวมทั้งลิงค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ จึงได้จัดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ สล.  ให้เป็นปัจจุบันให้แก่บุคลากร ผู้แทนหน่วยงานของ สล.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0401 อาคารชูชาติ กำภู