บุคลากรสำนักงานเลขานุการ รับรางวัลคุณภาพ มก. 2565

quality-KU2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ อาคารวุฒิชัยกปิลกาญจน์ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลดี ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน หัวข้อการพัฒนาบริการ จาก การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการทุนการศึกษาออนไลน์

ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางจิตฤทัย เมาไธสง นางสาวนบชุลี พิพัธนัมพร และนางสาวโบรณี จึงประภาศยุทธ สำนักงานเลขานุการ

อันดับที่ 3 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อจัดเก็บภาพถ่ายและสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายอนิวัฒน์ พุดโมต นายทศพร สมบัตินา และนางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ สำนักงานเลขานุการ

Facebook
Email
Print