บุคลากร สล. ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564

267n

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับ
รางวัลโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (
PQI) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในประเภทโครงการด้านการปฏิบัติงานประจำ
บริหารจัดการ การให้บริการนิสิต/บุคคลภายนอก หรือกระบวนการด้านอื่นๆ
จัดโโยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

📌รางวัลที่ 1 ได้แก่
โครงการพัฒนาสารสนเทศทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย นางจิตฤทัย เมาไธสง
น.ส.นบชุลี พิพัธนัมพร และ น.ส.โบรณี จุลประภาศรยุทธ สำนักงานเลขานุการ

📌📌รางวัลที่ 2 ได้แก่ โครงการบริหารจัดการการใช้บริการยานพาหนะ

โดย นายณรงค์ศักดิ์
นิยมทอง นายทวิเดช เอี่ยมอำนวย และ น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ สำนักงานเลขานุการ

📌📌📌รางวัลที่ 3 ได้แก่
โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นายอนิวัฒน์
พุดโมต น.ส.ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ และนายทศพร สมบัตินา สำนักงานเลขานุการ

📌📌📌📌รางวัลชมเชย ได้แก่
ปรับปรุงกระบวนงานการเข้าพักบ้านพักรับรอง
Waterman Home โดย น.ส.ภิญญ์ภัทรา ท่าทราย น.ส.อัญชลี
อุดมศิลป์ และนายนพพล รักน้อย วิทยาลัยการชลประทาน

😀😀รางวัล Popular Vote ผู้นำเสนอดีเด่น ได้แก่ น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์   สํานักงานเลขานุการ

Facebook
Email
Print