ระเบียบงานสารบรรณ

 1. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 2. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบ)
 3. ระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (เพิ่มนิยามคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”)
 4. ระเบียบสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ข้อความวรรคสองของข้อ 31 เรื่อง “สำเนาหนังสือ” และวรรคหนึ่งของข้อ 67 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ)
 5. ระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. การกำหนดอายุเอกสารกลางของหน่วยงาน
 7. พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย
 8. การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนงาน
  >> กำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำหน่วยงาน ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์
  >> แก้ไข กำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนงาน ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
  >> เพิ่มเติม กำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Facebook
Email
Print