เกี่ยวกับสำนักงานฯ

ประวัติสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนช่างชลประทาน (เปลี่ยนเป็นโรงเรียนการชลประทาน พ.ศ. 2494)  สังกัดกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตราธิการ(เปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน เครือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2497)  และในปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ายคณะฯ
จากกรมชลประทาน สามเสน
ไปที่กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากนั้น ได้เปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2509 และย้ายที่ทำการคณะฯ จากอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง
บางเขน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513

คำขวัญสำนักงานเลขานุการ

พร้อมบริการ ประสานงานดี มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นสำนักงานให้บริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ได้ทักษะ ความรู้ และความชำนาญให้เป็นไปตามสมรรถนะ
2. มุ่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. มุ่งพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการให้บริการและการสร้างบรรยากาศ
การทำงาน

Facebook
Email
Print