รัชภร พานิชเฮง

ตำแหน่ง

การศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศษ.ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิติ สาขาวิชา วิจัยและประเมินทางการศึกษา