นิตยา ปั้นพันธุ์

ตำแหน่ง

การศึกษา

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,