พัชรียา บุบผาชาติ

ตำแหน่ง

การศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง