ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ

ตำแหน่ง

การศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

วท.บ.คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์