นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต

ตำแหน่ง

การศึกษา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ศศ.บ. วรรณคดี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย