นวพร สบาย

ตำแหน่ง

การศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.ประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์