นายรัชตะ อธิคมเสรณี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

1.งานด้านประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. งานการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

3. การเสนอขอประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Review)

4. งานด้านการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนฯ

5. งานด้านการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถและการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

6.การรับสมัครบุคลากรชาวต่างชาติ

7.งานต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และต่ออายุราชการ

8.งานขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ

9.งานด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มศิลปวิทยา ดุษฎีมาลา

10.งานด้านการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

11.งานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

12.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 2563 – ปัจจุบัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2563

หลักสูตร HRM From Theories to Practices, Chula mooc

พ.ศ. 2564

อบรมหลักสูตร Cyber Security, PDPA จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2565

IC3 digital literacy training

พ.ศ. 2565
การอบรมภาษาอังกฤษในการออกเสียงที่ถูกต้อง, คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2565
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และงานวิจัยในการปฏิบัติงาน, ปขมท.

พ.ศ. 2566
365 Smart Office, สบค.มก.

 

 

2564

IC3 Digital literacy
Certificate