พัทธนันท์ แนขุนทด

ตำแหน่ง

การศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เศรษฐศาสตร์