นายรัชตะ อธิคมเสรณี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประสบการณ์การทำงาน : 2 ปี ประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปี

1.งานด้านประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. งานการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

3. การเสนอขอประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Review)

4. งานด้านการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนฯ

5. งานด้านการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถและการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

6.การรับสมัครบุคลากรชาวต่างชาติ

7.งานต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และต่ออายุราชการ

8.งานขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ

9.งานด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มศิลปวิทยา ดุษฎีมาลา

10.งานด้านการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

11.งานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

12.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 2563 – ปัจจุบัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2558

อบรมหลักสูตร  Advertising Design & Creative thinking 12 – 18 ก.ค. 57  โรงเรียนอินเตอร์เนตและการออกแบบ

อบรมเรื่อง ย่อยงานยากให้สื่อสารง่ายผ่าน อินโฟกราฟิกส์ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 24 ก.ค.  2558 ณคณะวิทยาศาสตร์ มก.

พ.ศ. 2557

อบรมหลักสูตร  Joomla Advanced Template & Workshop  วันที่ 10 – 11 กันยายน 2557 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English at work วันที่ 24 พ.ย. 55 – 24 ก.พ. 56 ศูนย์ภาษา มก.

หลักสูตรถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR วันที่ 25-26 ก.พ. 2556

[tab:การศึกษาดูงาน]

การศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2555
ศึกษาดูงาน งานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

พ.ศ. 2554
ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ “การพัฒนาระบบประเมินบุคคล” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
ศึกษาดูงานด้านการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล วันที่ 23 สิงหาคม 2554

– ผลงานหนังสืออิเล็กทรนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลพลับบลิชชิ่ง เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  18 -21 พฤศจิกายน 2558