หน่วยทรัพยากรมนุษย์ ดูงานระบบการลาออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงานเลขานุการ นำโดย อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรหน่วยทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงานระบบการลาออนไลน์ของคณะสังคมศาสตร์ มก. โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามวลัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพทาย อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์